• Meten
 • Analyseren
 • Concluderen
 • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Geffen AMS B.V., gevestigd te Empel (gemeente ’s-Hertogenbosch), KvK-nummer 16053743 – hierna te noemen: Van Geffen AMS – doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
 2. De wederpartij van Van Geffen AMS wordt hierna aangeduid als opdrachtgever.
 3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en Van Geffen AMS gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Alle aanbiedingen die door Van Geffen AMS worden gedaan, hebben een geldigheidsduur van 3 maanden. Na ommekomst van deze periode komt het aanbod te vervallen.
 3. Als opdrachtgever aan Van Geffen AMS gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Van Geffen AMS uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.
 4. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Van Geffen AMS de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, opgestelde rapporten (of onderdelen daarvan), verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Van Geffen AMS ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Geffen AMS niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
  Opdrachtgever is aan Van Geffen AMS per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door Van Geffen AMS gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Van Geffen AMS een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

 1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Van Geffen AMS krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Van Geffen AMS voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
 4. Opdrachtgever mag de materialen die Van Geffen AMS wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Van Geffen AMS hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

 1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Van Geffen AMS bij benadering vastgesteld.
 2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Van Geffen AMS er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
 3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van Van Geffen AMS én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
  1. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Van Geffen AMS bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan Van Geffen AMS de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Van Geffen AMS kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat.
  2. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Van Geffen AMS kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
  3. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Van Geffen AMS worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Van Geffen AMS kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
 4. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

 1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat Van Geffen AMS deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
 2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en Van Geffen AMS overeenkomen dat Van Geffen AMS voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever.
  Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
 3. Na voltooiing van de werkzaamheden op de vestigingsplaats van Van Geffen AMS dient opdrachtgever na schriftelijke mededeling daarvan binnen 14 dagen voor transport van de zaken zorg te dragen.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Van Geffen AMS heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die haar invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen.
 2. Onder omstandigheden die niet door Van Geffen AMS te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Van Geffen AMS niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
 3. Van Geffen AMS is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 8: Omvang van het werk

 1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
 2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
  1. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
  2. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
  3. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
  4. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
  5. reis- en verblijfkosten.

Artikel 9: Wijzigingen in het werk

 1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
  1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
  2. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
  3. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;
  4. er een mondelinge wijziging van de opdracht wordt overeengekomen op de locatie van het verrichten van de werkzaamheden.
 2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
  Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
 3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Van Geffen AMS bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van Van Geffen AMS.

Artikel 10: Uitvoering van het werk

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Van Geffen AMS haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
  1. gas, water en elektriciteit;
  2. verwarming;
  3. afsluitbare droge opslagruimte;
  4. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van Van Geffen AMS, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
 3. Van Geffen AMS is gecertificeerd op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (kortgezegd: VCA-gecertificeerd). Medewerkers van Van Geffen AMS dienen op grond hiervan zelfstandig de omstandigheden op het gebied van werkveiligheid, gezondheidsgevaren en milieuverontreiniging en/of milieubescherming te toetsen. Indien medewerkers van Van Geffen AMS hierbij tot de conclusie komen dat één of meer van deze omstandigheden strijdig is met de geldende regelgeving, wordt dit beschouwd als het niet de beschikking hebben over de benodigde voorzieningen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.
 4. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van Van Geffen AMS dit toelaat.
  Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor Van Geffen AMS uit de vertraging voortvloeiende schade, waaronder begrepen de vergeefse reis- en werktijd.

Artikel 11: Oplevering van het werk

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
  1. Van Geffen AMS het werk in haar vestigingsplaats ter beschikking van opdrachtgever heeft gesteld overeenkomstig het bepaalde in 6.3 van deze voorwaarden;
  2. het adviesrapport ter beschikking van opdrachtgever is gesteld;
  3. de machine dan wel apparatuur waar het advies voor is gegeven weer in gebruik is genomen;
  4. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.
   Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
  5. Van Geffen AMS schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
  6. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Van Geffen AMS.
 3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij Van Geffen AMS in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Van Geffen AMS voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De door Van Geffen AMS te verrichten onderzoeks- en advieswerkzaamheden kunnen nimmer leiden tot een resultaatsverbintenis aan de zijde van Van Geffen AMS. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de wijze waarop deze dienen te worden uitgevoerd en de omstandigheden waarvan een resultaat afhankelijk is (welke nimmer door Van Geffen AMS volledig kunnen worden ingeschat), rust op Van Geffen AMS een inspanningsverbintenis.
 2. Van Geffen AMS is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Van Geffen AMS toe te rekenen tekortkoming.
  Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Van Geffen AMS verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 3. Als het voor Van Geffen AMS ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Van Geffen AMS voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
 4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  1. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst.
   Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
  2. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
  3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Van Geffen AMS.
 5. Van Geffen AMS is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal Van Geffen AMS de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Van Geffen AMS voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Van Geffen AMS geleverde producten en/of materialen.

Artikel 13: Garantie

 1. Van Geffen AMS staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
 2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat Van Geffen AMS voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits zij vrij was in de keuze daarvan.
  Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal Van Geffen AMS deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door Van Geffen AMS vervangen worden, moeten franco aan Van Geffen AMS worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
 3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal dan staat Van Geffen AMS voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
  Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Van Geffen AMS de keuze maken of zij:
  1. de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
  2. het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan Van Geffen AMS terugzenden;
  3. opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
 4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Van Geffen AMS gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.
  Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan Van Geffen AMS worden teruggezonden.
  Daarna zal Van Geffen AMS de keuze maken of zij:
  1. de zaak herstelt;
  2. de zaak vervangt;
  3. opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
 5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat Van Geffen AMS voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage.
  Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Van Geffen AMS dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
 6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en Van Geffen AMS dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
 7. Opdrachtgever moet Van Geffen AMS in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
 8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Van Geffen AMS heeft voldaan.
  1. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
   1. normale slijtage;
   2. onoordeelkundig gebruik;
   3. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
   4. installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
  2. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.

Artikel 14: Reclamaties

 1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie van Van Geffen AMS geen beroep meer doen indien hij niet schriftelijk heeft gereclameerd:
  1. in het geval van werkzaamheden op het vestigingsadres van Van Geffen AMS binnen 14 dagen nadat de zaken voor risico van opdrachtgever zijn gekomen ingevolge art. 6.1;
  2. in het geval van werkzaamheden op het vestigingsadres van opdrachtgever binnen 14 dagen nadat het de werkzaamheden aldaar zijn afgerond.

Artikel 15: Niet afgenomen zaken

 1. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever.
  Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Van Geffen AMS mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 16: Betaling

 1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Van Geffen AMS of op een door Van Geffen AMS aangewezen rekening.
 2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen dertig dagen na factuurdatum.
 3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van Van Geffen AMS een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Van Geffen AMS heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op opdrachtgever te verhalen.
 4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Van Geffen AMS te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Van Geffen AMS.
 5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. een betalingstermijn is overschreden;
  2. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt; ~~beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
  3. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan Van Geffen AMS verschuldigd.
  De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in art. 6:119a Burgerlijk Wetboek als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
 7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan Van Geffen AMS alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=.
  De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
  over de eerste € 3.000,= 15%
  over het meerdere tot € 6.000,= 10%
  over het meerdere tot € 15.000,= 8%
  over het meerdere tot € 60.000,= 5%
  over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%
  Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

Artikel 17: Beëindiging

 1. Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Van Geffen AMS en Van Geffen AMS hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Van Geffen AMS heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlands recht is van toepassing.
 2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Van Geffen AMS neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Van Geffen AMS mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
 4. Partijen kunnen nadat er een geschil is gerezen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation.